Vaak is het voor mensen lastig om te bepalen wanneer men een statutair bestuurder is en wat deze functie voor extra rechten en plichten met zich meebrengt. Het is daarom erg belangrijk om hier goed over geïnformeerd te zijn. in deze blog zal ik dan ook ingaan op wanneer iemand een statutair bestuurder is en wat bij een ontslag komt kijken. hierbij zal ik op de volgende punten ingaan,

  1. Wanneer bent u statutair bestuurder
  2. Ontslag van een statutair bestuurder
  3. Herplaatsing en vergoedingen
  4. Waar heeft een statutair bestuurder

Wanneer bent u statutair bestuurder?

Een statutair bestuurder is iemand die door de Raad van Commissarissen op grond van de wet of statuten of door de AvA (algemene vergadering van aandeelhouders) is benoemd tot statutair bestuurder. Zo iemand staat dan ook in het handelsregister als statutair-bestuurder ingeschreven. Deze bestuurder is bovendien bevoegd om de onderneming te vertegenwoordigen al dan niet samen met een ander.

Als statutair bestuurder vervult men in feite juridisch gezien twee rollen. Aan de ene kant is men namelijk bestuurder en aan de andere kant is men tegelijkertijd werknemer. Een statutair-bestuurder heeft dus zowel een arbeidsrechtelijke band als werknemer als een vennootschapsrechtelijke band als bestuurder met de vennootschap.

Ontslag van een statutair bestuurder

Ontslag van een statutair bestuurder brengt nogal wat extra’s met zich mee. Doordat een statutair bestuurder een dubbelrol in de vennootschap heeft maakt het een aantal dingen wat gecompliceerder.

Als u bijvoorbeeld als werknemer niet goed zou functioneren, wat gebeurt er dan met uw rol als bestuurder? Dit kan nog het nodige gedoe met zich brengen voor zowel uzelf als de vennootschap. Als men niet met elkaar verder wilt dan zullen immers beide banden met de vennootschap beëindigd moeten worden, dit is bepaald door de Hoge Raad.

Herplaatsing en vergoeding

Voor ontslag van een bestuurder geldt net als bij het ontslag van een gewone werknemer dat er sprake dient te zijn van een redelijke grond waarom de bestuurder ontslagen wordt. Dit moet door de werkgever aannemelijk gemaakt worden, maar wordt in de praktijk wel sneller aangenomen in verhouding met een gewone werknemer.

Ook moet de werkgever net als bij gewone werknemers onderzoeken of er eventueel herplaatsing in een andere functie binnen redelijke termijn mogelijk is. Dit is door het salaris en de unieke functie van een bestuurder echter vaak moeilijk, maar betekent niet dat er niet naar gekeken hoeft te worden.

Stelt dat u dan als bestuurder ontslagen wordt dan heeft u omdat u ook als werknemer ontslagen wordt nog dingen waar u recht op heeft bij de werkgever. Zo heeft u in sommige gevallen recht op een billijke vergoeding. Overigens kan u in tegenstelling tot een normale werknemer niet vragen om herstel van het dienstverband. Ook geldt de 14 dagen bedenktermijn om zonder reden te besluiten de vaststellingsovereenkomst te ontbinden voor een statutair niet.

U heeft hier recht op indien er geen redelijke grond was voor geven van ontslag. Ook kan u hier in sommige gevallen aanspraak op maken indien er wel een redelijke grond voor het ontslag was maar de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. In die gevallen heeft u ook recht op een billijke vergoeding.

Waar heeft een statutair bestuurder recht op bij ontslag?

Daarnaast heeft de bestuurder Na ontslag net als gewone werknemers ook gewoon recht op een ontslagvergoeding. De hoogte van de transitievergoeding bij ontslag wordt bepaald op basis van twee onderdelen: het maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. De vergoeding is maximaal 81.000 euro bruto in 2019. Als het jaarsalaris hoger is dan 81.000 euro, bedraagt de transitievergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Al kan het ook goed zijn dat u contractueel al een exit regeling heeft vastgelegd bij de aanvang van het dienstverband.

Daar u ook bestuurder bent, is van groot belang dat u aansprakelijk bent voor het handelen van de vennootschap. Vooral als er rare dingen gebeuren of fiscale zaken waar u geen zicht meer op heeft kan dit heel grote gevolgen hebben. Van belang is dan ook dat decharge verleend wordt en u loskomt van de vennootschap. Indien dit niet goed gebeurt heeft dit dus grote consequenties. Dus van groot belang contact op te nemen met een arbeidsrecht advocaat.

Hierbij moet ondermeer gedacht worden aan:

  • De Algemene vergadering van aandeelhouders, de AvA is rechtsgeldig opgeroepen.
  • De AvA is verplicht de bestuurder te horen voordat tot het ontslag wordt overgegaan.
  • De bestuurder moet de AvA kunnen adviseren over het ontslagbesluit.

Al met al dus erg belangrijk om alles goed te regelen bij een vertrek van een statutair bestuurder. Indien u vragen heeft over uw ontslag of mogelijke ontslag van een statutair bestuurder kunt u contact met ons opnemen.