Ontslagvergoeding2021-11-21T22:22:11+01:00

Ontslagvergoeding

Een van de belangrijkste zaken bij ontslag is de hoogte van de ontslagvergoeding.  Juridisch advies hierbij kan zowel voor de werkgever als werknemer enorm waardevol zijn en van doorslaggevend belang blijken voor de hoogte hiervan. Ons kantoor dat gespecialiseerd is in arbeidsrecht wil u graag bijstaan en adviseren.

Arbeidsrecht

Wanneer heeft u recht op een ontslagvergoeding?

Bij ontslag heeft u in de meeste gevallen recht op een ontslagvergoeding. De hoogte van de vergoeding bij ontslag is afhankelijk van verschillende aspecten. De vergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden kan heel anders zijn dan de vergoeding bij ontslag door de kantonrechter. Ieder geval is uniek en daarom krijgen wij dan ook veel vragen over de vergoeding bij ontslag.

Vergoeding bij ontslag, transitievergoeding

Een vergoeding bij ontslag is meestal verplicht. Dit wordt de transitievergoeding genoemd. Deze vergoeding bij ontslag geldt wanneer een werkgever het arbeidscontract opzegt of ontbindt. Het initiatief om de arbeidsovereenkomst te beëindigen of het niet willen voortzetten dient bij uw werkgever te liggen. Het maakt geen verschil of u een vast contract heeft of een contract voor bepaalde tijd.

Enerzijds is de transitievergoeding een vergoeding ter compensatie voor het ontslag. Anderzijds zorgt de vergoeding ervoor dat de periode tot de werknemer een nieuwe baan heeft makkelijker te overbruggen is. Wanneer een werkgever een werknemer ontslaat, is er in principe recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is wettelijk vastgelegd en hier heeft een werknemer dus ook recht op.

Indien er een ontslag tot stand komt bij de kantonrechter of via het UWV is de transitievergoeding de vergoeding bij ontslag die minimaal verstrekt wordt. Dit is immers zo in de wet geregeld.

Ontslag met wederzijds goedvinden, vergoeding

Ook wordt de vergoeding bij ontslag ook wel vergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. Dan spreken we van een beëindigingsvergoeding. De hoogte van de vergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

De afspraken in een vaststellingsovereenkomst zijn vormvrij. Dit betekent dat in feite alles kan worden afgesproken. Ook over de hoogte van de afkoopsom bij ontslag kan worden onderhandeld. De afkoopsom bij ontslag is dus afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw onderhandelingspositie. Er gelden geen specifieke regels voor de hoogte van de afkoopsom bij ontslag en het staat een werknemer dus vrij om te onderhandelen over de hoogte van de ontslag met wederzijds goedvinden vergoeding. Neem contact op met onze arbeidsadvocaat en laat u adviseren en bijstaan zodat u de juiste keuzes maakt.

Neem contact op

Reorganisatie ontslag vergoeding

Als een bedrijf er financieel gezien slecht voor staat, dan moet een bedrijf soms reorganiseren. Voor een werknemer kan dit verstrekkende gevolgen hebben, waaronder ontslag.

Ontslag door reorganisatie kan plaatsvinden door middel van een sociaal plan of via het UWV. Bij een sociaal plan worden er regelingen en voorzieningen getroffen voor werknemers die door de reorganisatie worden geraakt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het verlies van een baan. Elke werknemer heeft recht op de faciliteiten uit het sociaal plan.

De werknemers die hun baan verliezen krijgen ontslag via een vaststellingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst wordt een reorganisatie ontslag vergoeding opgenomen. Bij een sociaal plan en tijdens een reorganisatie is het vaak lastig om aan deze vergoeding te tornen.

Goudenhanddruk

Wat is een gouden handdruk?
De gouden handdruk is een ontslagvergoeding voor het verlies aan inkomen. De goudenhanddrukuitkering wordt echter sinds 2015 niet meer bij ontslag door kantonrechters gehanteerd. Sinds 2015 geldt de transitievergoeding. Veel werknemers vinden het jammer dat de goudenhanddruk niet meer geldt. De bedragen van de goudenhanddruk waren immers een stuk hoger gelegen.

Is de goudenhanddruk uitkering nu helemaal van tafel sinds de invoering transitievergoeding?

Dit is niet het geval. De goudenhanddruk wordt nog wel gebruikt bij het vaststellen van de hoogte van de ontslag met wederzijds goedvinden vergoeding. De berekening van de goudenhanddrukuitkering wordt tijdens de onderhandelingen gebruikt om de onderhandelingspositie van de werknemer te versterken.

Wel zien we tegenwoordig dat minder vaak wordt aangesloten bij de gouden handdrukuitkering. Dit komt omdat we inmiddels alweer een aantal jaren verder zijn. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden is een werkgever in sommige gevallen wel zoekende naar een passende vergoeding en dan geeft de goudenhanddrukuitkering wel een goed beeld van de mogelijke vergoeding bij ontslag.

Uitkeringsfase gouden handdruk

De uitkeringsfase gouden handdruk is iets wat in de praktijk niet veel meer voorkomt, doordat de wetgeving is aangepast. Een goudenhanddruk wordt niet vaak meer uitgekeerd.

Vroeger werden er verschillende vormen voor de uitkeringsfase van de gouden handdruk bedacht. Zo kon er gekozen worden om direct af te rekenen met de Belastingdienst of kon men ervoor kiezen om het afrekenen uit te stellen of juist te spreiden.

Verschil transitievergoeding

De transitievergoeding is een vergoeding om een werknemer te compenseren in het inkomensverlies door het einde van de arbeidsovereenkomst. De transitievergoeding is bedoeld om de periode tussen werkloosheid en het vinden van een nieuwe baan te kunnen overbruggen.

Ontslagvergoeding

Voor de ontslagvergoeding geldt hetzelfde als de transitievergoeding. Ook deze vergoeding is bedoeld om de werknemer te compenseren in het inkomensverlies.

Het verschil tussen de transitievergoeding en de ontslagvergoeding is dat de transitievergoeding een wettelijk bedrag is wat een werknemer minimaal dient te ontvangen bij ontslag op initiatief van de werkgever. De hoogte van een ontslagvergoeding daarentegen is onderhandelbaar en hiervoor gelden geen strikte regels.

Ontslagvergoeding vast contract

Kan iemand met een vast contract worden ontslagen? Een werknemer met een vast contact kan worden ontslagen. Dit kan middels een vrijwillig traject door middel van een ontslag met wederzijds goedvinden. In dat geval zal er een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld. Hier dient dan uiteraard ook een vergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden tegenover te staan. Deze ontslagvergoeding vast contract is onderhandelbaar, want de goedkeuring van een werknemer is nodig om te komen tot een ontslag. In ieder geval zal er altijd

Een andere manier om een werknemer met een vast contract te ontslaan is via het UWV of via de kantonrechter. Een ontslagvergoeding vast contract is voor deze procedure meestal de wettelijke transitievergoeding.

Zelf ontslag nemen met vergoeding

Ontvang ik een vergoeding als ik zelf ontslag neem? Indien een werknemer zelf ontslag neemt, geeft de wet aan dat er alleen recht is op een vergoeding bij zelf ontslag nemen als de arbeidsovereenkomst door ernstig verwijtbaar handelen of nadelen van de werkgever door een werknemer is opgezegd.

Om recht te hebben op een vergoeding bij zelf ontslag nemen, dient een werknemer minimaal 24 maanden in dienst te zijn geweest.

Belangrijk om te weten dat wanneer een werknemer zelf ontslag neemt er in beginsel dus geen vergoeding bij ontslag wordt verstrekt en de werknemer in kwestie ook niet in aanmerking komt voor WW-uitkering.

Ontslagvergoeding en WW

De ontvangst van een ontslagvergoeding heeft geen invloed op de lengte of de hoogte van uw WW-uitkering. Naast een ontslagvergoeding wordt ook nog een WW-uitkering uitgekeerd. De ontslagvergoeding staat los van de WW. De oorzaak van het ontslag bepaalt of een werknemer recht heeft op een WW-uitkering.

Ontslagvergoeding bij ziekte

De ontslagvergoeding bij ziekte is afhankelijk van welke weg een werkgever kiest om tot een ontslag te komen. Kiest een werkgever ervoor om tot een ontslag te komen via een vaststellingsovereenkomst, dan kan een ontslagvergoeding bij ziekte van toepassing zijn.

Let op niet te snel tekenen bij ziekte

Bij ziekte is het echter wel van belang om niet te snel over te gaan tot het tekenen van een vaststellingsovereenkomst. Als werknemer bent u immers in Nederland goed tegen ontslag beschermd. Ook dient er bij ziekte een hogere ontslagvergoeding bij ziekte tegenover te staan.

Mocht een werkgever via het UWV of de kantonrechter een ontslag hebben verzocht, dan gaan zij erover buigen of dit mogelijk is. Hierbij geldt dat ontslag in beginsel niet mogelijk is tijdens ziekte.

Ontslagvergoeding na 2 jaar ziekte

Na twee jaar ziekte dient een werkgever ontslag aan te vragen bij het UWV. De ontslagvergoeding na 2 jaar ziekte is in dat geval de transitievergoeding. Hier heeft de zieke werknemer recht op.

Om het uitbetalen van de transitievergoeding te voorkomen, hielden werkgevers zieke werknemers daarom in dienst door een zogenaamd ‘’slapend dienstverband’’. De Hoge Raad heeft bepaald dat een slapend dienstverband niet meer is toegestaan. De zieke werknemer heeft recht op een ontslagvergoeding na 2 jaar ziekte.

De overheid heeft om die reden de Regeling compensatie transitievergoeding bedacht. Hiermee kan een werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Dit zorgt ervoor dat werkgevers eerder de arbeidsovereenkomst beëindigen en brengt meer zekerheid voor een zieke werknemer.

Hoogte ontslagvergoeding

De hoogte van de ontslagvergoeding is afhankelijk van uw situatie, waaronder de lengte van uw dienstverband en de hoogte van uw bruto maandsalaris. Verder speelt een belangrijke rol hoe goed een ontslagdossier is. Hier valt in de praktijk vaak veel op aan te merken is de ervaring. Dus verstandig om ons hieromtrent te laten onderhandelen zodat u zo goed mogelijk uitkomt.

Berekening ontslagvergoeding 2021

De ontslagvergoeding 2021, oftewel de transitievergoeding, bedraagt in 2021 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Het berekenen van de hoogte van een ontslagvergoeding is het beste om aan een arbeidsrechtsadvocaat over te laten.

Maximale ontslagvergoeding 2021

De maximale ontslagvergoeding in 2021 bedraagt € 84.000,00. Indien uw jaarsalaris hoger is dan € 84.000,00, dan kan de transitievergoeding maximaal één jaarsalaris bedragen. Dit geldt wanneer een werknemer wordt ontslagen via het UWV of de kantonrechter.

Indien er sprake is van ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst, dan kan de hoogte van de ontslagvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden anders worden overeengekomen. Dit is het voordeel van een ontslag met wederzijds goedvinden en de vergoeding die wordt verstrekt.

Billijke vergoeding ontslag

De billijke vergoeding is een ontslagvergoeding die een kantonrechter kan toekennen als een werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De billijke vergoeding bij ontslag wordt als een extra vergoeding bij ontslag toegekend. De praktijk is echter dat deze vergoeding niet vaak wordt opgelegd aan een werkgever, want het begrip ‘’ernstig verwijtbaar handelen’’ wordt door rechters niet ruim uitgelegd.

Hoogte van de billijke vergoeding

Het lastige aan de hoogte van de billijke vergoeding is dat het niet aan de hand van een formule wordt vastgesteld. De rechter bepaalt aan de hand van de persoonlijke situatie van partijen wat de hoogte van de billijke vergoeding bij ontslag zou moeten zijn.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op voor een afspraak als u vragen heeft omtrent ontslag en alles wat hiermee te maken heeft. Het eerst half uur van de intake is kosteloos.

Gerelateerde artikelen

Wat onze cliënten over ons zeggen:

David vormt een goed team met Beau, ze zijn kundig en houden goed contact. Onze zaak is dan ook tot een goed einde gekomen. Dank hiervoor.

Richard

Helder en toegankelijk advies, ben erg goed geholpen en tevreden met het resultaat! Zeker een aanrader!

Kaz