Billijke vergoeding

Billijke vergoeding

Vanaf 1 juli 2015 bestaat de billijke vergoeding in het arbeidsrecht. Deze vergoeding bestaat naast de transitievergoeding. Daar de transitievergoeding vaak niet erg hoog uitvalt, wordt vaak gevraagd of er niet nog een andere hogere vergoeding is die kan worden toegekend. Overigens zien we in onderhandelingen met werkgevers dat we vaak veel hoger uitkomen dan de transitievergoeding.

Billijke vergoeding in uitzonderlijke gevallen

Rechters kunnen een extra vergoeding toekennen naast de transitievergoeding. De billijke vergoeding is echter alleen bedoeld voor uitzonderlijke gevallen.

De wetgever noemde het destijds een muizengaatje. Dus met andere woorden was het de bedoeling dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen deze vergoeding zou worden toegekend.

De gevolgen van het ontslag voor de werknemer en de vraag of het ontslag in het licht van deze gevolgen redelijk is (het gevolgencriterium), worden bij het berekenen van de billijke vergoeding niet meegenomen, deze gevolgen zijn verdisconteerd in de transitievergoeding van artikel 7:673 BW.

De billijke vergoeding staat in relatie tot het verwijtbaar handelen dat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft. Waar leidt dit toe in de praktijk?

De hoogte van de billijke vergoeding

Het bijzondere van de billijke vergoeding is dat de hoogte van de vergoeding en de manier waarop de billijke vergoeding berekend moet worden, niet in wet zijn vastgelegd.

Het idee hierachter is dat dit door de kantonrechters ingevuld dient te worden. Bovendien was door de wetgever bepaald dat de voornoemde vergoeding niet zou moeten aansluiten bij de kantonrechtersformule.

De regering heeft hier het volgende over geschreven bij de totstandkoming van de wet: “De hoogte van de additionele billijke vergoeding staat – naar haar aard – in relatie tot het ernstig verwijtbare handelen of nalaten van de werkgever (en niet tot de gevolgen van het ontslag voor de werknemer). Gelet op de aard van de additionele vergoeding past het niet om hiervoor criteria op te nemen. Immers, rechters moeten de mogelijkheid behouden om de hoogte van de vergoeding te bepalen op een wijze die en op het niveau dat aansluit bij de uitzonderlijke omstandigheden van het geval. Dit betekent dat criteria als loon en lengte van het dienstverband die nu onderdeel uitmaken van de kantonrechtersformule hierbij geen rol hoeven te spelen.”

De billijke vergoeding in uitspraken is vaak erg laag

Inmiddels, nadat de nieuwe wet meer dan anderhalf jaar geleden is ingetreden, zijn er de nodige uitspraken gedaan.

Wat opvalt is dat de billijke vergoedingen die zijn toegekend zich ergens tussen de
€ 2.000,00 en halve ton bevinden. Bovendien zijn de meeste toegekende billijke vergoedingen lager dan € 10.000,00.

Ook is er geen verband te ontdekken tussen de toegekende transitievergoeding en billijke vergoeding. Soms wordt voor wat betreft de hoogte van de billijke vergoeding aangesloten bij de transitievergoeding, soms is het slechts een fractie van de transitievergoeding en soms bedraagt de billijke vergoeding juist het veelvoudige van de transitievergoeding. Wat daarnaast opvalt, is dat de vergoeding van de transitievergoeding en de billijke vergoeding tezamen lager uitvalt dan de vergoeding onder de kantonrechtersformule waarbij geen van partijen verwijt te maken viel.

Conclusie billijke vergoeding

Dus al met al is slecht werkgeverschap in dit verband minder duur dan voor 1 juli 2015. Daarnaast heeft dus het vragen van een billijke vergoeding lang niet altijd zin en indien deze vergoeding überhaupt wordt toegekend is deze erg laag.

In de praktijk komen de hoogste vergoeding voor na onderhandelen tussen partijen, waarbij zaken worden vastgelegd in de beëindigingsovereenkomst. Vaak is dit dus raadzamer dan een procedure te voeren voor een transitievergoeding en billijke vergoedingen.

Heeft u een beëindigingsovereenkomst overhandigd gekregen of wenst u advies te krijgen hieromtrent en omtrent de vergoeding, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.