Berichten

Omgangsregeling vaststellen of wijzigen door advocaat

Eem omgangsregeling opstellen of wijzigen via een advocaat, wat komt hierbij kijken? Scheiden an sich is een zeer ingrijpende gebeurtenis, waar helaas ook vaak kinderen bij betrokken zijn. Ouders willen na de scheiding het goed geregeld hebben voor de kinderen. Daarom is het heel erg belangrijk om een goede omgangsregeling af te spreken en eventueel bij de rechtbank te laten vastleggen.

Wat is een omgangsregeling?

Een omgangsregeling houdt een afspraak tussen ouders in over hoe de omgang tussen de ouders en de kinderen zal worden geregeld. Dit wordt meestal opgenomen in een ouderschapsplan. In het ouderschapsplan staat opgenomen welke ouder wanneer contact heeft met de kinderen en wie welke zorgtaken voor zijn of haar rekening neemt. Als ouders bent u vrij om te bepalen hoe u de omgangsregeling wenst vorm te geven.

Hoe bepaal je welke omgangsregeling goed is voor de kinderen?

Belangrijk om te weten is dat er geen standaard omgangsregeling is die voor iedere situatie geldt. Het is altijd belangrijk om te kijken naar een omgangsregeling waar beide ouders zich in kunnen vinden en wat het beste is voor de kinderen. Bij het opstellen van de omgangsregeling kunnen wij als advocaat u helpen.

Vroeger was het erg gebruikelijk dat er een weekendregeling tussen ouders werd afgesproken, waarbij (meestal) de vader de kinderen om het weekend zag en de kinderen voor de overige tijd bij hun moeder woonden. Tegenwoordig wordt er steeds vaker voor een co-ouderschap gekozen. Hierbij is juist een gelijkwaardige verdeling van de contactmomenten met de kinderen het uitgangspunt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een ‘week op week af regeling’, waarbij de kinderen een week bij de ene ouder zijn en de andere week bij de andere ouder.

Verschillende vormen van omgangsregelingen, die een advocaat kan vastleggen

Echter zijn er nog veel meer mogelijkheden hoe een omgangsregeling eruit kan zien. Een veelvoorkomende omgangsregeling is dat de kinderen om het weekend bij de ‘’niet-inwonende’’ ouder verblijven, waarbij de kinderen daarnaast op een doordeweekse dag in de week dat zij die ouder niet zien ook bij deze ouder verblijven. Hierbij kan ook gekozen worden voor een doordeweekse overnachting.

Ook wordt er nog altijd vaak gekozen voor de standaard weekendregeling, waarbij de kinderen om de week bij de niet-inwonende ouder verblijven. Uiteraard zijn de kinderen dan ook de helft van de vakanties- en feestdagen bij deze ouder. Dit geldt voor alle omgangsregelingen, tenzij anders wordt overeengekomen. Dit kan zo zijn, indien een van de ouders onvoldoende vakantiedagen beschikbaar heeft om de helft van de schoolvakanties voor zijn of haar rekening te kunnen nemen.

In theorie kun je voor veel verschillende vormen van omgangsregelingen kiezen, maar in de praktijk blijkt dat rust, ritme en regelmaat voor kinderen heel erg belangrijk is. Hierbij dient u te denken aan het aantal wisselmomenten. Probeer het aantal wisselmomenten tussen de ouders zo beperkt mogelijk te houden. Dit zorgt ervoor dat kinderen niet te veel hoeven te pendelen tussen hun ouders.

Rekening houden met leeftijd kinderen bij vaststellen omgangsregeling?

Bij het vaststellen van een omgangsregeling dient het belang van de kinderen voorop te staan. Wat de belangen van de kinderen zijn, is mede afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en hoe zij op dat moment in het leven staan. Wanneer de kinderen bijvoorbeeld nog erg jong zijn, zal een omgangsregeling beter werken wanneer er regelmatig contact plaatsvindt in plaats van dat er voor een lange periode contact plaatsvindt tussen de ouder en het kind.

Op het moment dat het kind bijvoorbeeld pas twee jaar oud is, is het voor het kind beter om bijvoorbeeld elke week drie dagen een paar uur bij de andere ouder te verblijven in plaats van een volledig weekend. Voor de ontwikkeling en hechting van het kind is het belangrijk dat er regelmatig contact tussen de ouders en het kind plaatsvindt.

Wanneer de kinderen iets ouder zijn kan er bijvoorbeeld weer gemakkelijker voor een co-ouderschap worden gekozen en kunnen zij langer bij de andere ouder verblijven. Ook speelt mee dat kinderen het vaak fijner vinden wanneer zij ouder worden om zelf de keuze te maken wanneer zij bij welke ouder verblijven en voor hoelang.

welke punten spelen een rol bij het vastleggen van een omgangsregeling

Bij het opstellen van de omgangsregeling is het dus heel belangrijk om de leeftijd en fase van ontwikkeling van de kinderen in acht te nemen. Punten die ook van belang zijn om te bekijken bij het vaststellen van een omgangsregeling zijn als volgt:

 • Hoe worden de vakanties verdeeld?
 • Hoe wordt er met feestdagen/verjaardagen om gegaan?
 • Wat zijn de werkdagen van de ouders?
 • Hoever wonen de ouders bij elkaar vandaan?
 • Waar ligt de school/sportclub en dergelijke van de kinderen?
 • Welke dag is een fijn wisselmoment voor de kinderen?
 • Hoelang kunnen de kinderen bij 1 ouder verblijven?

Dit is slechts een korte schets van de belangrijkste punten die meegenomen moeten worden bij het opstellen van de omgangsregeling. Er kunnen afhankelijk van de omstandigheden ook andere punten zijn die van belang zijn. Ook hier kan een advocaat u bij helpen.

Omgangsregeling vastleggen bij een advocaat

Wanneer u goed uit elkaar gaat, is het mogelijk om in onderling overleg alle afspraken omtrent de kinderen te maken. Indien dit niet mogelijk is, kunt u ervoor kiezen om een advocaat in te schakelen. de advocaat kan u kan helpen bij het vastleggen van de omgangsregeling. Ook indien u wel al samen tot afspraken bent gekomen, is het goed om overleg te hebben met een advocaat, zodat de familierecht advocaat u kan adviseren hieromtrent en u kan informeren omtrent de procedure.

Het vastleggen van een omgangsregeling  door een advocaat vindt via de rechter plaats. Dit kan doormiddel van een verzoekschrift. Als de omgangsregeling eenmaal door de rechter is bepaald, zijn beide ouders ook verplicht om zich hieraan te houden. Als een ouder dit dan niet doet, kan andere ouder naar de rechter te stappen.

Omgangsregeling wijzigen door een familierecht advocaat

Nadat de omgangsregeling is vastgelegd, kan het uiteraard gebeuren dat een van de ouders wenst dat er een wijziging van de omgangsregeling plaatsvindt. Dit kan echter niet zomaar. Na ondertekening van het ouderschapsplan (waar de omgangsregeling in is opgenomen) zijn de overeengekomen afspraken namelijk bindend.

Een ouder kan er dus niet voor kiezen om een omgangsregeling zomaar stop te zetten of te wijzigen. Een omgangsregeling kan enkel worden gewijzigd wanneer beide partijen het hier mee eens zijn of wanneer er sprake is van ‘wijziging van omstandigheden’. Dit is een juridisch criterium waar de rechter aan toetst. Het is uiteindelijk aan de rechter om te beslissen of er ook daadwerkelijk sprake is van een wijziging van omstandigheden.

Bij een wijziging van omstandigheden kan onder andere aan de volgende situaties gedacht worden:

 • Een van de ouders gaat verhuizen;
 • Uit de praktijk blijkt dat de huidige omgangsregeling voor het kind of een van de ouders niet werkt;
 • Een van de ouders houdt zich niet aan de afspraken;
 • Omstandigheden die invloed hebben op de omgangsregeling wijzigen. Denk aan een wisseling van de school van het kind of een andere baan voor de ouder
 • Het kind geeft zelf aan een andere omgangsregeling te willen hebben.

Dit zijn voorbeelden van situaties waarin het wenselijk kan zijn om de omgangsregeling te wijzigen. Wanneer beide ouders het met de wijzigen van de omgangsregeling eens zijn, hoeft hier geen procedure aan te pas te komen.  Al is het wel verstandig om een wijziging in de omgangsregeling door de rechter te laten bekrachtigen. Een advocaat kan deze omstrengeling voor u laten vastleggen.

Wat als de andere ouder niet wil meewerken?

Echter gebeurt het ook vaak dat een van de ouders de regeling wenst te wijzigen en de andere ouder niet. In zo’n geval kunt u een familierecht advocaat inschakelen. Dit om de door u gewenste wijziging door middel van een rechter af te dwingen.

Soms wil een kind helemaal geen omgang meer met de andere ouder. Er kan dan een verzoek tot ontzegging worden gedaan via uw advocaat bij de rechter. Zo’n verzoek is erg ingrijpend en wordt alleen een aantal uitzonderingssituaties toegewezen door de rechter:

Een rechter vindt het belangrijk voor een kind dat hij/zij opgroeit met beide ouders in zijn/haar leven. Echter wanneer blijkt dat dit enkel nadelig is voor het kind kan een rechter hier wel toe besluiten.

Het opstellen of wijzigen van de omgangsregeling met Advocatenkantoor Van Wessel

Het opstellen van een ouderschapsplan of het procederen omtrent een omgangsregeling is iets wat wij geregeld doen. Wij weten wat belangrijk is en waar de eventuele knelpunten zouden kunnen liggen. Ook kunnen wij u adviseren omtrent mogelijkheden om de omgangsregeling vast te leggen dan wel te wijzigen.

Contact

Wilt u een omgangsregeling vast laten stellen? Of wilt u uw huidige omgangsregeling wijzigen en bent u nog opzoek naar een betrouwbaar advocatenkantoor die u in dit proces kan bijstaan? Neem dan gerust contact op met Advocatenkantoor Van Wessel. Wij kijken ernaar uit om u samen vooruit te helpen om tot een passende omgangsregeling te komen.

Wijzigingen in de wettelijke termijn van de partneralimentatie. Wetten veranderen in de loop van tijd omdat ook de samenleving verandert. 1 januari 2020 is de wet omtrent de termijn van de partneralimentatie ook ingrijpend gewijzigd. Maar wat houdt deze verandering precies in? En welke uitzonderingen zijn er mogelijk?

Verkorting wettelijke termijn partneralimentatie

Voor 1 januari 2020 was de maximale duur van de partneralimentatie 12 jaar. Mensen die voor 1 januari 2020 gescheiden zijn, kunnen dus voor een termijn van 12 jaar verbonden zitten aan partneralimentatie.

Vanaf 1 januari 2020 is deze wettelijke termijn van de partneralimentatie dus verkort naar een termijn van maximaal 5 jaar. De hoofdregel die hierbij geldt is dat de termijn van de partneralimentatie gelijk wordt gesteld aan de helft van de duur van het huwelijk. Hierbij geldt dan uiteraard dat 5 jaar de maximale termijn is.

Deze nieuwe termijn geldt echter alleen voor scheidingen die vanaf 1 januari 2020 hebben plaatsgevonden of waarbij het verzoek tot echtscheiding na 1 januari 2020 is ingediend. Dus nieuwe vaststellingen van partneralimentatie.

Huwelijk korter dan 5 jaar

Ook niet in alle gevallen bestaat het recht op of dient er 5 jaar partneralimentatie betaald te worden. Wanneer u bijvoorbeeld korter dan 5 jaar getrouwd bent geweest en samen ook geen kinderen heeft gekregen, geldt zoals voorheen ook het geval was, een kortere termijn voor de partneralimentatie. In deze gevallen is de duur van de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk.

Uitzonderingen wettelijke termijn partneralimentatie

Uiteraard zijn ook op deze nieuwewet uitzonderingen van toepassing. Bij deze uitzonderingen gelden andere termijnen voor de partneralimentatie en niet de termijn van ‘slechts’ 5 jaar. Deze uitzonderingen zijn er omdat de mensen voor wie deze uitzonderingen gelden, in de regel verondersteld worden niet eenvoudig volledig in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Het gaat om de volgende uitzonderingen:

 • De eerste uitzondering geldt voor alimentatiegerechtigden die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt en langer dan 15 jaar getrouwd. In dat geval geldt de termijn van maximaal 10 jaar aan partneralimentatie. Deze uitzondering zal 7 jaar na invoering komen te vervallen.
 • De tweede uitzondering geldt wanneer u langer dan 15 jaar getrouwd bent geweest en nog maar 10 jaar of minder van de AOW-gerechtigde leeftijd verwijderd bent op het moment van de scheiding. Indien dit het geval is, dan kan er tot de AOW-gerechtigde leeftijd aanspraak worden gemaakt op partneralimentatie.
 • De derde uitzondering geldt wanneer er kinderen zijn die jonger zijn dan 12 jaar op het moment van scheiden. In dat geval geldt de alimentatieplicht in ieder geval tot het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt ook als die periode langer dan 5 jaar zou zijn.

Hierbij speelt nog dat de aftrek ook beperkt is, hetgeen ook weer consequenties heeft.

Conclusie

Wanneer u dus nu zou scheiden is de hoofdregel dat er geen 12 jaar maar 5 jaar partneralimentatie voldaan dient te worden. Hierop gelden wel de hiervoor genoemde uitzonderingen. Van belang dus om hier goed bij stil te staan, aangezien dit voor zowel de alimentatiegerechtigde als alimentatieplichtige van groot belang kan zijn. Dit speelt een belangrijke rol in een procedure omtrent partneralimentatie.

Mocht u naar aanleiding van deze blog nog vragen hebben over dit onderwerp of wilt u advies hieromtrent, neem dan gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder!

 

Ondertoezichtstelling van kinderen. Regelmatig komen er mensen bij ons, meestal jonge moeders die vragen hoe het precies zit met ondertoezichtstelling van kinderen. Zij komen dan langs, omdat Bureau Jeugdzorg een verzoek tot ondertoezichtstelling heeft ingediend bij de rechtbank.

Lees meer