Ontslag bij reorganisatie

Ontslag bij reorganisatie is een veel voorkomende manier waarop u uw baan kunt verliezen. Wanneer het economisch slecht gaat met een bedrijf, is het soms nodig dat er een reorganisatie plaatsvindt binnen het bedrijf.

Ontslag bij reorganisatie, hoe werkt dat?

Voor werknemers heeft dit vaak de nare gevolgen. Meestal worden er functies of banen binnen het bedrijf geschrapt. Maar wanneer is er nu daadwerkelijk sprake van een ontslag bij reorganisatie en mag de werkgever je dan zomaar ontslaan?

Wat is een reorganisatie?

Een reorganisatie is een andere indeling van de organisatie, waarbij het aantal mensen in de onderneming meestal kleiner wordt. Soms is het ook zo dat er een herinrichting plaatsvindt, waarbij men afdelingen splitst of juist samenvoegt. Meestal heeft dit ontslag tot gevolg, echter is dit niet altijd het geval.

Hoe lang duurt een reorganisatie?

Een reorganisatie kan zo’n 6 maanden in beslag nemen. Hierbij hangt de precieze duur af van de grootte van de organisatie en hoe ingrijpend de reorganisatie is. Ook speelt mee dat er een hele voorbereiding aan vooraf gaat. Deze is meestal slechts bij enkele leidinggevenden en de afdeling HRM bekend.

Hoe kan een reorganisatie door de werkgever worden ingevuld?

Een typisch voorbeeld van een ontslag wegens reorganisatorische redenen is als een bedrijf er financieel niet goed voorstaat en derhalve dient te reorganiseren. Er zullen dan functies vervallen of er vindt een andere verdeling van werk plaats.

Soms is er voor de werkgever geen andere optie dan het schrappen van een aantal banen. Immers zorgt elke werknemer voor de nodige loonkosten. 

Wordt je altijd ontslagen bij een reorganisatie?

Een reorganisatie betekent niet altijd dat u wordt ontslagen. Er zijn namelijk meerdere mogelijkheden hoe een werkgever zijn bedrijf kan reorganiseren. Reorganisatie kan namelijk ook inhouden dat:

  • u overgeplaatst wordt;
  • u een andere functie binnen het bedrijf krijgt;
  • er nieuwe afdelingen ontstaan en oude vervallen;

Wat is ontslag om bedrijfseconomische redenen?

Als ontslag plaatsvindt door de economische ontwikkelingen binnen een onderneming spreken we over ontslag door bedrijfseconomische redenen.

Vaak ziet men dit aankomen doordat er minder werk is, of rode cijfers binnen het bedrijf. Veel banen verdwijnen ook doordat zaken machinaal gedaan worden. Dus de ontwikkeling van de technologie.

Mag ontslag bij reorganisatie?

Ja, een werkgever heeft hier het recht toe, aangezien een werkgever zijn onderneming mag herorganiseren. Wel dient een werkgever aan erg strikte voorwaarden te voldoen. Bovendien is het in sommige gevallen zelfs helemaal niet toegestaan dat ontslag plaatsvindt.

Voor een ontslag wegens reorganisatie heeft de werkgever toestemming nodig van het UWV. Een dergelijk ontslag moet dan ook bij het UWV aangevraagd worden. Al proberen veel werkgevers hier weg te blijven door met individuele medewerkers tot een vaststellingsovereenkomst te komen.

Wat zijn de voorwaarden voor ontslag vanwege reorganisatie?

Het UWV zal een ontslagaanvraag vervolgens toetsen aan de volgende drie criteria:

  1. Noodzaak

Er moet noodzaak zijn voor een ontslag door reorganisatie. Voorbeelden van wanneer er echt sprake is van noodzaak zijn bijvoorbeeld een bedrijfsverhuizing of een slechte financiële situatie. Ook organisatorische veranderingen kunnen hiertoe leiden.

Vervolgens zal er door het UWV getoetst worden of een goed resultaat niet door andere maatregelen kan worden bereikt. Hierbij dient u te denken aan kostenbesparing, afscheid nemen van uitzendkrachten of het creëren van meer omzet.

  1. Afspiegeling

Daarna kijkt het UWV of het afspiegelingsbeginsel juist is toegepast. Dit begrip houdt in dat er een bepaalde volgorde wordt aangehouden bij ontslag.

Hierbij speelt de leeftijdscategorie een belangrijke rol en ook de lengte van het dienstverband.

Wel kan in uitzonderingssituaties worden afgeweken door de werkgever. Hierbij kan gedacht worden aan de situatie dat een werknemer onmisbaar is voor het bedrijf.

  1. Inspanning tot herplaatsing

Tot slot kijkt het UWV of er door de werkgever voldoende inspanning is verricht om zijn werknemer te herplaatsen.

Hierbij kan gedacht worden aan een andere functie binnen het bedrijf of het werken op een andere afdeling binnen het bedrijf. Een werkgever moet kunnen aantonen dat hij hier voldoende inspanning voor heeft verricht. Pas als deze punten voldoende aangetoond worden, wordt de ontslagvergunning door het UWV verleend.

Ontslag door reorganisatie en transitievergoeding

Ook wanneer een werknemer door een reorganisatie ontslagen wordt, behoudt hij in principe het recht op een transitievergoeding. Immers heeft in beginsel elke werknemer bij ontslag recht op een dergelijke vergoeding.

De hoogte van de transitievergoeding bij een reorganisatie wordt op dezelfde manier bepaalt als elk ander ontslag, waarbij er recht is op een transitievergoeding.

Kan de ontslagvergoeding ook hoger liggen

Overigens wordt ook vaak een afwijkende regeling of vergoeding gekozen die een stuk gunstiger is. Dit wordt dan vaak in een sociaal plan vastgelegd en komt in overleg met de vakbonden of de ondernemingsraad tot stand.

Ook als er niet formeel een reorganisatie is en een werknemer individueel benaderd wordt, is er ruimte voor onderhandeling. Slim om dit aan een specialist over te laten.

Bezwaar maken tegen ontslag bij een reorganisatie

Op het moment dat de werkgever een ontslagverzoek indient bij het UWV, ontvang je als werknemer hiervan een kopie. Dit wordt de ontslagaanvraag genoemd.

Als u het niet eens bent met het door de werkgever aangevraagde ontslag kunt u hier bezwaar tegen maken. Wel is het van belang om dit binnen twee weken te doen. Anders is de termijn hiervoor verstreken. Ook verstandig om hiervoor een arbeidsadvocaat in te schakelen.

Wanneer u bezwaar maakt tegen uw ontslag zal het UWV vervolgens naar het geheel kijken en een besluit nemen. Indien het UWV u in het ongelijk stelt, is er nog een nadere toetsing mogelijk door de rechter.

Neem contact op met een arbeidsadvocaat

Als werknemer zijnde is het altijd verstandig om u te laten adviseren door een arbeidsrecht advocaat of jurist. Immers kan het zomaar zo zijn dat u niet ontslagen zou kunnen worden, maar dat een ander iemand hiervoor in aanmerking komt.

Ook kan het zijn dat de vergoeding niet juist berekend is of dat de vaststellingsovereenkomst niet goed is opgesteld.

Heeft u vragen gekregen naar aanleiding van dit artikel of wenst u advies omtrent een ontslag wegens een reorganisatie? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Van Wessel en wij helpen u graag verder!

Neem contact op