Te weinig uren kunnen werken

Wat we nu steeds vaker zien, is dat werkgevers aan werknemers vragen om minder uren te werken dan in het contract staat weergegeven omdat er niet genoeg werk is. Mag u als werkgever een dergelijk verzoek doen en wat zijn de rechten van een werknemer. Ook gaan we in het kort in op een alternatief die veel werkgevers voorleggen aan een werknemer namelijk een verzoek om overplaatsing.

Verzoek tot het werken van minder uren dan in uw contract staat

Allereerst is van belang om te kijken naar het contract en vast te stellen hoeveel uur hierin is opgenomen. Als hier 36 uur staat weergeven, zijn dat het aantal contracturen tegen het overeengekomen salaris. Een werkgever hoort dan ook 36 uur uit te betalen ongeacht het aantal uren dat uw werknemer werkt.

Wel kan het zijn dat een werknemer de ene week meer en de andere week minder werkt, maar het moet erop neer komen dat de werkgever 36 uur moet betalen over een loonperiode genomen. Dit is zelfs het geval als er door gebrek aan werk geen 36 uur kan worden gewerkt. Er kan dan minder uur gewerkt worden dan in het contract staat, dus dat kan heel vervelend zijn

Beschikbaar zijn en blijven om een aantal uur te blijven werken
Hierbij is als werknemer wel van belang dat u schriftelijk aangeeft dus met een brief dat u 36 uur beschikbaar bent en 36 uur beschikbaar blijft. In dat geval moet een werkgever meewerken om de uren in te vullen en als dat niet lukt 36 uur uitbetalen.

Uitzondering hierop  is de werktijdverkorting

Er is slechts een uitzondering waardoor verlaging van het aantal uren kan worden toegepast. De werkgever mag namelijk alleen de werktijd van het contract verkorten als ontheffing is verleend door de CWI. Deze geeft alleen toestemming als de bedrijvigheid (de hoeveelheid werkzaamheden) van de onderneming tot een abnormaal laag niveau is verminderd en de oorzaken hiervoor niet behoren tot het normale bedrijfsrisico behoren. Als de CWI deze toestemming verleent, mag de werknemer voor de gemiste uren een WW-uitkering  aanvragen. Op de site van het UWV is hier meer informatie over te vinden.

Valkuilen

Indien een werknemer in een gesprek toezegt akkoord te gaan met een verlaging van het aantal uren naar 28 en vervolgens het contract aangepast wordt naar 28 uur, dan heeft deze daarmee geen recht meer op uitbetaling van 36 uur. Een werknemer verspeelt dan zijn rechten en zal dus voortaan minder uren kunnen werken dan in zijn contract staat. Dit gebeurt vrij regelmatig soms ook omdat de werknemer ziet dat het niet anders kan.

Overplaatsing van een werknemer als oplossing

Wat we ook steeds vaker zien, is dat een werknemer gevraagd wordt om zijn functie in een ander filiaal uit te oefenen. Stel er is een aanbod gedaan tot overplaatsing, waarbij de werknemer 36 contracturen blijft behouden dan is dat interessant.

Als dit een redelijk voorstel is kan een werknemer vrijwel nooit weigeren. Dit weigeren wordt nog lastiger als een werknemer is aangenomen voor het gehele werkgebied van een werkgever. Dus dat hangt van de arbeidsovereenkomst af. Onze arbeidsadvocaat kan u vertellen over de mogelijkheden en de onmogelijkheden die hierbij zijn.

Tegenvoorstel en schriftelijke garantie

Wel kan een werknemer met een tegenvoorstel komen. Bijvoorbeeld zoveel uur werken op de ene plek en zoveel uur op de andere plek. Op die manier kan toch zoveel uur gewerkt worden als in het contract staat. Wat ook raadzaam is, is om een schriftelijke garantie te vragen tot terugkeer in uw oude functie als er een vacature ontstaat. Dit is vaak niet eenvoudig voor werknemers.  Neem dan ook contact met ons advocatenkantoor op om namens u te onderhandelen.