De verlaging van de aftrek voor partneralimentatie is vanaf 01 januari 2020 ingegaan en heeft vele rechtszaken tot gevolg. In deze blog nemen wij u mee welke gevolgen de beperking van de aftrek van de partneralimentatie  heeft. Dit zowel voor de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde.

Gevolgen verlaging aftrek van de partneralimentatie voor alimentatieplichtige

Het kabinet heeft in het Belastingplan 2019 bepaald dat de fiscale aftrek van partneralimentatie stapsgewijs vanaf 01 januari 2020 wordt verlaagd van 51,95% naar 37,05% in 2023.

Met name een alimentatieplichtige met een inkomen boven de € 68.000,00  ondervindt hier flink nadeel van.

Een voorbeeld van het nadeel:

De rechtbank heeft bepaald dat de heer Jansen € 1.500,00 per maand aan partneralimentatie aan mevrouw Van Dijk dient te voldoen. In 2019 kon de heer Jansen dit bedrag met 51.75% aftrekken, waardoor de heer Jansen € 776,25 kon aftrekken van het bruto maandbedrag van € 1.500,00. Hiermee betaalde hij netto € 723,25 per maand aan partneralimentatie.

In 2023 zal de belastingaftrek 37,05% bedragen. Hierdoor kan de heer Jansen slechts € 555,75 aftrekken van het bruto maandbedrag. Dit betekent dat de heer Jansen € 994,25 netto aan partneralimentatie voldoet. Dit scheelt derhalve een bedrag van € 220,50 netto per maand.

Dit gevolg van de verlaging van de fiscale aftrek van de partneralimentatie voelt de heer Jansen daadwerkelijk in zijn portemonnee. Per jaar betreft dit een bedrag van maar liefst € 2.646,00! Stel dat hij nog 10 jaar dient te betalen dan gaat het om ruim €26.000. Het kan dus interessant zijn om de alimentatie te laten berekenen door een familierecht advocaat.

Ook voor de lagere- en middeninkomens geldt dat de aftrek verlaagd wordt naar 37,05%. Hier is in praktijk echter  weinig nadeel, want deze alimentatieplichtigen zitten reeds op 37% aftrek.

Verlaging hypotheekrenteaftrek en beperking aftrek partneralimentatie

Ook verlaagt de overheid de hypotheekrente aftrek versneld. Wel zal de stapsgewijze afbouw gedeeltelijk door de verlaging van het Eigenwoningforfait worden gecompenseerd, echter bij inkomens boven de € 68.000,00 wordt de versnelde verlaging van de hypotheekaftrek niet geheel gecompenseerd door de verlaging van het Eigenwoningforfait. Dit houdt in dat ook deze wijziging van invloed is op de draagkracht van de alimentatieplichtigen en leidt tot een verlaging in de aftrek van de partneralimentatie.

De conclusie is dan ook dat alimentatieplichtigen met name alimentatieplichtigen met een inkomen hoger dan € 68.000,00 nadeel zullen ondervinden. Voor veel alimentatieplichtigen zal om die reden een rechtszaak helaas onvermijdelijk zijn, tenzij partijen er samen uitkomen.

Verder is er ook een wijziging van toepassing met betrekking tot de duur van de partneralimentatie. Deze is echter alleen van toepassing voor scheidingen van na 2019.

Gevolgen beperking aftrek partneralimentatie voor de alimentatiegerechtigde

Niet alleen de alimentatieplichtige ondervindt negatieve gevolgen door de belastingwijziging. Ook voor de alimentatiegerechtigde leidt de lagere aftrek van de partneralimentatie tot minder inkomen. Uit een berekening van de vereniging familie- en erfrechtadvocaten & scheidingsmediators VFAS blijkt dat het te ontvangen bedrag aan partneralimentatie zelfs met 20% kan dalen.

Uw huidige situatie

Daarnaast is het een goed moment om uw huidige situatie te bekijken. Immers kijken we, vanwege de verlaging van de belastingaftrek van partneralimentatie ook naar uw draagkracht. Daarnaast is uw inkomen waarschijnlijk gewijzigd of zijn er andere omstandigheden gewijzigd die ook van invloed zijn op de partneralimentatie.

Vragen?

Heeft u nog vragen omtrent de gevolgen van de beperking van de aftrek van de partneralimentatie, neem dan gerust contact met ons op.