Mag ik ontslagen worden als ik ziek ben?

We zien regelmatig mensen die vragen hie het zit met ontslag tijdens ziekte. Dus of hun werkgever hun mag ontslaan terwijl ze ziek zijn. De zieke werknemer heeft in feite de beste ontslagbescherming die er is en mag niet ontslagen worden tijdens ziekte tenzij er sprake is van een dringende reden.

Dus bij ontslag op staande voet mag uw werkgever u ook tijdens ziekte ontslaan. Verder kan een werkgever een werknemer ontslaan als deze twee jaar ziekt is.

Loondoorbetaling tijdens ziekte

Bij ziekte is een werkgever verplicht het loon van een werknemer door te betalen. Indien uw werkgever niet voldoet aan de re-integratieverplichtingen kan dit grote gevolgen hebben. Dit geldt ook voor u als werknemer. als arbeidsadvocaat zien we regelmatig dat dit niet gebeurt.

Beide moeten zoeken naar mogelijkheden om het herstel te versnellen, of naar een andere werkplek binnen of buiten de organisatie. populair gezegd een functie elders.

Als een werkgever niet genoeg doet

Stel dat een werkgever niet genoeg doet dan zijn er sacties. Sommige zijn behoorlijk pittig. Immers kan het UWV die toetst of u aan alles voldoet als werkgever zelfs de loonbetalingsverplichting verlengen.

Dit kan zelfs voor de periode van een jaar zijn.  Tijdens deze periode kan een werkgever een werknemer niet wegens ziekte ontslaan.

Wat als uw werknemer niet wil reintegreren? 

De re-integratieverplichting geldt zowel voor u als werknemer als voor de werkgever. Indien u als werknemer niet aan uw re-integratieverplichtingen voldoet, kan de werkgever het loon opschorten.

Hiervoor dient eerst een waarschuwing gegeven te worden. Vervolgen mag hij als de waarschuwing geen efffect heeft uw loonbetaling opschorten.

De werkgever stuurt u dan een brief waarin gesteld wordt dat u tot het moment dat u uw plichten nakomt geen loon krijgt. Zodra u dan weer voldoet, krijgt u uw loon weer.

Stopzetten loon

Ook kan in bepaalde gevallen gekozen worden voor het stopzetten van het loon. Het verschil hiertussen lijkt heel klein, maar is erg groot. Zo krijgt u bij opschorting weer uw volledige loon vanaf het moment dat u uw plichten nakomt. Bij stopzetting mist u een periode uw loon.

Bij de re-integratieplicht speelt de bedrijfsarts een belangrijke rol, hij of zij geeft aan welke arbeid u eventueel nog kunt verrichten. U kunt overigens ook een herbeoordeling aanvragen bij het UWV als u het niet eens bent met de beoordeling van de bedrijfsarts.

Let op bij ontslag tijdens ziekte!

Waar u vooral voor moet oppassen is het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst op het moment dat u korter dan twee jaar ziek bent. U heeft dan namelijk in beginsel geen recht op een WW uitkering of ZW-uitkering als er sprake is van ontslag tijdens ziekte.

Laat u dus goed adviseren door een advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht als voorstellen tot beëindiging door uw  werkgever worden gedaan bij ontslag tijdens ziekte. Neem contact op.