Ondertoezichtstelling van kinderen. Regelmatig komen er mensen bij ons, meestal jonge moeders die vragen hoe het precies zit met ondertoezichtstelling van kinderen. Zij komen dan langs, omdat Bureau Jeugdzorg een verzoek tot ondertoezichtstelling heeft ingediend bij de rechtbank.

Criteria ondertoezichtstelling van kinderen

Een verzoek tot ondertoezichtstelling wordt gebaseerd op artikel 254 van boek 1 Burgerlijk Wetboek. In lid 1 van dit artikel staat: “Indien een minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd, en andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald of, naar is te voorzien, zullen falen, kan de kinderrechter hem onder toezicht stellen van een stichting als bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de Jeugdzorg.” Deze zin laat duidelijk zien dat een rechter een verzoek tot ondertoezichtstelling niet zomaar mag toewijzen.
  1. Er moet sprake zijn van een bedreiging van geestelijke of lichamelijke belangen of gezondheid van het kind. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan ondervoeding, verwaarlozing of kindermishandeling.
  2. Daarnaast moet de Raad voor de kinderbescherming aantonen dat zij tevergeefs andere middelen hebben aangewend om het probleem tussen ouder en kind op te lossen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulpverlening in een vrijwillig kader.
Is aan beide bovengenoemde criteria voldaan, dan kan de rechter het verzoek tot ondertoezichtstelling toewijzen.

Wat gebeurt er bij een ondertoezichtstelling van een minderjarige

Bij ondertoezichtstelling wordt er een voogd benoemd die ook meekijkt hoe alles gaat. Bovendien kan de voogd aanwijzingen geven en beslissingen nemen over het kind, ook tegen de wil van de ouder(s) in. Er wordt bij een ondertoezichtstelling dan gedurende een periode gekeken of de opvoeding wel op de juiste manier, naar interpretatie van jeugdzorg, plaatsvindt. Praktisch gezien wordt er gekeken of er interactie plaatsvindt tussen het kind en de ouders en of er gespeeld wordt met de kinderen of dat de moeder of vader een houding van desinteresse heeft naar het kind of de kinderen. Ook wordt gekeken of de kinderen niet verwaarloosd en niet mishandeld worden. Overigens kan in sommige situaties ook de situatie mogelijk van een ondertoezichtstelling van een ongeboren kind. Ook een voorlopige ondertoezichtstelling is denkbaar.

 Aanvechten ondertoezichtstelling door een advocaat

Indien u het niet eens bent met het verzoek van jjeugdzorg tot ondertoezichtstelling, is het raadzaam om contact op te nemen met een familierecht advocaat. Deze kan u dan bijstaan in de procedure, zodat u zich op de best mogelijke wijze kunt verweren.

Uithuisplaatsing kinderen

Verder kan een ondertoezichtstelling ook een eerste stap zijn naar een uithuisplaatsing. Dit is een nog veel meer ingrijpende maatregel, dan een ondertoezichtstelling. Bij een ondertoezichtstelling woont het kind of de kinderen nog steeds thuis. Bij een uithuisplaatsing wordt het kind of worden de kinderen werkelijk ook fysiek uit huis geplaatst, dus wonen ze niet langer bij hun ouders. Ook indien u een verzoek van jeugdzorg tot uithuisplaatsing heeft ontvangen is het raadzaam een familierecht advocaat in te schakelen. Neem contact met ons op.