Kinderalimentatie en kindgebonden budget in 2015

In 2015 zijn er grote veranderingen opgetreden op het gebied van kinderalimentatie. Dit kan grote gevolgen hebben voor de hoogte van het bedrag aan kinderalimentatie dat u betaalt of ontvangt. Momenteel zien wij heel wat mensen die de kinderalimentatie opnieuw willen laten berekenen en als gevolg daarvan minder alimentatie hoeven te betalen.

Hoe werkt alimentatie wat betreft de berekening.

Allereerst wordt gekeken naar de behoefte van een kind. Deze behoefte (wat een kind nodig heeft om van te leven) wordt berekend op basis van van inkomen ten tijde dat een man en vrouw getrouwd waren, of samenwoonden. Er wordt dan berekend hoe hoog het netto inkomen was in die periode. Je kan je voorstellen dat een gezin met een hoger inkomen, meer uitgeeft ten behoeve van van de kinderen dan een gezin met een laag inkomen. Hier wordt dan ook rekening mee gehouden bij de berekening van de behoefte van een kind.

Sinds 2015 wordt ook het kindgebonden budget meegenomen in de behoefte berekening. Zo heeft de expertgroep bepaald. Ook door de meeste rechtbanken wordt dit zo toegepast.  Hof Den Bosch heeft hierover o.a. het volgende bepaald in een arrest 6 maart 2015:

“Nu in de behoefte van de minderjarige geheel wordt voorzien door het kindgebonden budget dient de ten behoeve van de minderjarige vast te stellen bijdrage op nihil te worden gesteld. Dat in de behoefte wordt voorzien uit de algemene middelen en niet door de man als onderhoudsplichtige doet aan het voorgaande niet af. Immers, de wetgever heeft bij invoering van de Wet Hervorming Kindregelingen onderkend dat het kindgebonden budget mogelijk behoefte dekkend zou zijn en aldus de juridische grondslag voor de verplichting tot het betalen van een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding zou kunnen doen ontvallen en geen aanleiding gezien deze gevolgen door middel van een wijziging bij te stellen”.

Als dus in de behoefte voorzien wordt, kan de alimentatie op grond daarvan reeds op nihil gesteld worden. Indien dit het geval is, komen we niet eens toe aan het tweede element van een alimentatieberekening nl.  de draagkracht.

De draagkracht de beperkende factor

Aan de andere kant is het ook mogelijk dat omstandigheden wijzigen door bijvoorbeeld baanverlies. De behoefte kan nog zo groot zijn, maar als de draagkracht niet groot genoeg is, kan niet in de behoefte worden voorzien. Aan de andere kant ligt de hoogte van het te betalen alimentatiebedrag nooit hoger dan de behoefte.

Om die reden worden momenteel heel wat procedures gevoerd omtrent de hoogte van de te betalen kinderalimentatie.  Het kan interessant zijn om de kinderalimentatie te laten herberekenen, want veranderde wetgeving is een reden om de kinderalimentatie te kunnen wijzigen. maak dus een vrijblijvende afspraak om te bekijken wat uw mogelijkheden zijn.