Geheimhoudingsovereenkomst opstellen: wanneer is dat nodig?

In verschillende situaties is het verstandig om geheimhouding met de ander partij overeen te komen en een geheimhoudingsovereenkomst op te stellen. Hierbij kunt u denken aan iemand die een nieuw concept wil exploiteren en daarvoor een zakenpartner zoekt. Of als u een samenwerking wil aangaan waarbij het van belang is dat uw concept of idee, of wijze van handelen geheim blijft.

Het  is dan verstandig geïnteresseerden een geheimhoudingsovereenkomst te laten tekenen voordat zij inzage in de ins en outs van het concept of idee krijgen. Ook in overnameovereenkomsten, managementovereenkomsten of arbeidsovereenkomsten worden vaak geheimhoudingsbedingen opgenomen.   Dus ook hier speelt de Geheimhoudingsovereenkomst of confidenttielity agreement een belangrijke rol. in dit geval spreken we van een Geheimhoudingsovereenkomst en niet van een geheimhoudingsverklaring omdat er twee partijen bij betrokken zijn die beide ondertekenen.

Inhoud geheimhoudingsovereenkomst

Indien een bedrijf of persoon gaat onderhandelen met een mogelijke zakenpartner (bijvoorbeeld een bedrijf dat de nieuwe dienst zou kunnen gaan aanbieden, dient de gesprekspartner inzage in het betreffende product te krijgen zodat hij het kan onderzoeken en kan beoordelen of hij mee wil doen. In dergelijke situaties is er sprake van een spanningsveld voor de ondernemer om wiens product of dienst het gaat.

Hij krijgt immers niet de medewerking die hij wil van de andere partij zonder hem op z’n minst enige inzage in de details van het product of dienst te bieden. Als echter de  onderhandelingen zouden afketsen, is de andere partij wel bekend geworden met het concept. Het is daarom belangrijk een goede geheimhoudingsovereenkomst over een te komen waarin onder andere is bepaald dat de gesprekspartner zowel tijdens de onderhandelingen als daarna absolute geheimhouding in acht zal moeten nemen.

Ook moeten er goede afspraken worden gemaakt over teruggave of vernietiging van documenten, tekeningen, modellen ed. die ten behoeve van de onderhandelingen ter beschikking zijn gesteld Teneinde genoeg dreiging van het de geheimhoudingsovereenkomst uit te laten gaan, is het verstandig af te spreken dat de contractpartij boetes moet betalen in het geval hij de geheimhoudingsovereenkomst schendt.

Geheimhoudingsbeding als onderdeel van contract

Een geheimhoudingsovereenkomst is een overeenkomst die puur betrekking heeft op geheimhouding. Geheimhouding wordt ook vaak in een apart beding of apart artikel in andersoortige overeenkomsten overeengekomen.

Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst is het bijvoorbeeld voor de werkgever van belang om ervoor te zorgen dat de werknemer de bedrijfsgeheimen van de werkgever en diens klanten niet bekend maakt aan anderen. Vaak wordt een geheimhoudingsbeding in arbeidsovereenkomsten gecombineerd met een concurrentiebeding en/of relatiebeding. Ook zit er vaak een boetebeding in. Maar ook bijvoorbeeld wanneer er sprake is van bedrijfsovername wordt vaak een geheimhoudingsbeding in het overnamecontract opgenomen.