Echtscheiding en de onderneming

Echtscheiding en de onderneming hoe werkt dat eigenlijk? Als ondernemer scheiden is aan de ene kant precies hetzelfde als scheiden voor ieder ander. Zo moet er sprake zijn van duurzame ontwrichting van het huwelijk en een als er kinderen zijn een ouderschapsplan worden opgesteld. Echter speelt er bij de ondernemer een stuk meer vandaar dit artikel over echtscheiding en de onderneming.

Ook bij een ondernemer speelt dat het emotioneel pijnlijk kan zijn en dat er een verdeling van vermogen moet plaatsvinden. Echter speelt er nog veel meer en zitten ondernemers vaak met diverse vragen die onder te verdelen zijn in de volgende categorieën.

 1. onderneming bij een scheiding
 2. onderneming in de boedel bij scheiding
 3. waarde onderneming bij echtscheiding
 4. partneralimentatie bij ondernemer
 5. kinderalimentatie bij ondernemer
 6. partneralimentatie berekenen bij ondernemers
 7. kinderalimentatie berekenen bij ondernemers
 8. pensioen bij echtscheiding
 9. rechten meewerkende partner bij scheiding
 10. Huis bij scheiding

1. onderneming bij een scheiding

Uitgangspunt is dat een onderneming ook na de scheiding moet kunnen worden voorgezet door de ondernemer. Het is dus van belang dat de financiële positie zodanig blijft ook naar het echtscheiding dat onderneming kan worden voortgezet. Voor de voortzetting van de onderneming is onder andere van belang dat onderneming dus de eenmanszaak of Vof voldoende vlees op de botten blijft houden ook na een echtscheiding.

Bovendien is het ook in het belang van de andere partij aangezien alimentatie betaald dient te worden. Uiteraard kan geen alimentatie betaald worden als de onderneming niet langer bestaat. Bij de berekeningen wordt hier dan ook rekening mee gehouden. Dit geld zowel voor de alimentatieberekeningen als voor de berekeningen voor de waarde van de onderneming.

2. Onderneming in de boedel bij scheiding?

Om deze vraag te beantwoorden moet gekeken worden onder welke voorwaarden het huwelijk gesloten is namelijk gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden.

Scheiding bij gemeenschap van goederen

Allereerst is het dus belangrijk te weten of er sprake is van een huwelijk op basis van gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden. Veel mensen weten dit na een aantal jaar niet meer, maar als u destijds niets aparts geregeld heeft ten tijde van het trouwen, bent u in gemeenschap van goederen getrouwd. Dit betekend dat alles wat van de een is van de ander is en andersom. Dit geldt dus voor alle bezittingen, maar ook voor alle schulden die partijen hebben. Als er dus in gemeenschap van goederen getrouwd is, valt het éénmans-bedrijf volledig in de gemeenschap van goederen. Een Vof waarin alleen man en vrouw deelnemen, valt ook volledig in de gemeenschap van goederen.

Als er naast beide partners of één van de beide partners nog andere firmanten zijn, valt alleen dat deel wat van de partner of beide partners is in de gemeenschap van goederen. Wanneer de V.O.F. op naam van beide partners staat en na de scheiding slechts één partner werkzaam blijft binnen de V.O.F. dan moet de rechtsvorm veranderd worden.

Wanneer er sprake is van een andere rechtsvorm, waarin beide partners participeren, moet bekeken worden welk deel van het bedrijf toebehoord bij welke partner.

Scheiding en huwelijkse voorwaarden

Bent u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, dan kan het zijn dat de onderneming is uitgesloten van de verdeling. Ook kan het zijn dat de onderneming verdeelt dient te worden. De verdeling hangt af van de gemaakte afspraken: bijv. koude uitsluiting, beperkte gemeenschap of een periodiek verrekenbeding.

Verder hangt het ook nog af of gemaakte afspraken zijn uitgevoerd, want als deze niet uitgevoerd zijn kan dat ook consequenties hebben. Zo kan het zijn dat er nooit verrekening heeft plaatsgevonden, terwijl een verrekenbeding van toepassing is. In dat geval kan het goed zijn dat er bij de scheiding verdeeld dient te worden, alsof er sprake is geweest van gemeenschap van goederen.

3. Waarde onderneming bij scheiding

De waarde van de onderneming moet bepaald worden om enerzijds te bepalen met welk bedrag de andere partij dient te worden uitgekocht. Anderzijds moet de waarde van de onderneming bepaald worden om de hoogte van de alimentatie te kunnen vaststellen.

De moeilijkheid bij het vaststellen is, dat die waarde binnen een bepaalde bandbreedte ligt. De uiteindelijke waarde wordt namelijk door allerlei interne en externe factoren beïnvloed. Zo speelt de winst van de afgelopen jaren een rol, maar ook de vooruitzichten voor de komende jaren. Bovendien is het ook van belang hoe de balans eruit ziet en of de onderneming veel schulden heeft of juist veel bezittingen.

4. Partneralimentatie bij ondernemers berekenen

Als u getrouwd bent met elkaar, bent u verplicht om voor elkaar te zorgen, dit wordt ook wel die huwelijkse plicht genoemd. In feite is alimentatie het doorlopen van de huwelijkse plicht na het huwelijk. Het idee hierachter is dat de andere partner die minder verdient of minder vermogen heeft zijn of haar leven kan opbouwen na de scheiding.

Periode van alimentatie bij ondernemers

indien u als ondernemer vijf jaar of meer met uw partner getrouwd bent, kan de periode van alimentatie 12 jaar duren.  U kunt ook een kortere periode met elkaar overeenkomen.

Als u korter dan vijf jaar met elkaar getrouwd bent, is de periode van alimentatie aanmerkelijk minder lang. De periode van alimentatie is dan net zo lang als de periode van het huwelijk. Dus als partijen een jaar met elkaar getrouwd zijn zal alimentatie maximaal een jaar van kracht zijn. Wat dat betreft geldt het zelfde voor ondernemers als voor ieder ander.

5. Kinderalimentatie bij ondernemer

Naast partneralimentatie kan in het geval er kinderen zijn er ook sprake zijn van kinderalimentatie. Uitgangspunt is dat ouders een zorgplicht hebben voor de ouders en dus financieel dienen bij te dragen aan de verzorging en opvoeding van hun kinderen.

Als eerste factor wordt uitgegaan van behoefte. De behoefte wordt berekend op basis van de Nibud normen. Dit zijn normen die weergeven hoeveel een kind nodig heeft om van te leven, waarbij uitgegaan wordt van de leeftijd van een kind en het inkomen van de ondernemer en echtgenote. Nadat naar de behoefte is gekeken, wordt vervolgens gekeken naar draagkracht.

Dit is hoeveel degene die alimentatie moet betalen kan missen per maand na betaling van de vaste uitgaven en noodzakelijke uitgaven voor het levensonderhoud. U kunt zich voorstellen dat een kind misschien wel € 400 per maand nodig heeft om van te leven, maar dat degene die alimentatie moet betalen slechts zoveel lasten heeft dat deze over slechts € 100 beschikt om te kunnen betalen per maand.

In dat geval is de draagkracht dus lager dan de behoefte. Er zal dan bij de bepaling van de hoogte van de kinderalimentatie worden aangesloten bij de draagkracht in plaats van bij de behoefte van een kind.

6. partneralimentatie berekenen bij ondernemers

Voor het bepalen van de hoogte van alimentatie wordt gekeken naar behoefte en naar draagkracht. De behoefte is het bedrag dat nodig is om een bepaalde levensstandaard te handhaven, die er ook was tijdens het huwelijk.

Als iemand in loondienst werkt wordt gekeken naar het salaris echter bij een eenmanszaak is geen sprake van een salaris, maar van een winst waarvan geleefd wordt. Bovendien kan deze winst wisselen van jaar tot jaar, immers is er veel minder vastigheid dan bij een arbeidsovereenkomst.

Vaak wordt dan alleen gekeken naar de laatste 3 jaarrekeningen en een gemiddelde winst genomen echter is dit geen correct uitgangspunt. Het gaat namelijk om de bestendige lijn en de levensstandaard tijdens het huwelijk. Dus geen gemiddelde. Ook zijn naast de jaarrekeningen, onder andere de prognoses voor de komende jaren nodig en een overzicht van de privé opnamen.

Bij een BV wordt er wel salaris uitgekeerd aan de directeur eigenaar. Echter kan deze zelf zijn salaris vaststellen en kan het goed zijn dat partijen ook geleefd hebben van het inkomen uit aanmerkelijk belang. Met andere woorden zegt het salaris zonder de jaarrekeningen lang niet alles.

7 kinderalimentatie berekenen bij ondernemers

Deze alimentatieberekeningen zijn vaak erg ingewikkeld om te maken vooral bij ondernemers die scheiden. Veel cliënten komen met berekeningen aan die ze geplukt hebben van het internet, maar deze kloppen vrijwel nooit.

Daar het belang van een juiste berekening groot is, is het dus belangrijk de kinderalimentatie goed laten berekenen door de familierecht advocaat. Ook wat dat betreft geldt voor het bepalen van het inkomen hetzelfde als het hiervoor genoemde bij partneralimentatie.

Als eerste factor wordt bij de berekening uitgegaan van behoefte. De behoefte wordt berekend op basis van de nibud normen. Dit zijn normen die weergeven hoeveel een kind nodig heeft om van te leven, waarbij uitgegaan wordt van de leeftijd van een kind en het inkomen van de ondernemer en echtgenote. Nadat naar de behoefte is gekeken, wordt vervolgens gekeken naar draagkracht.

Dit is hoeveel degene die alimentatie moet betalen kan missen per maand na betaling van de vaste uitgaven en noodzakelijke uitgaven voor het levensonderhoud. U kunt zich voorstellen dat een kind misschien wel € 400 per maand nodig heeft om van te leven, maar dat degene die alimentatie moet betalen zoveel lasten heeft dat deze over slechts € 100 beschikt om te kunnen betalen per maand.

In dat geval is de draagkracht dus lager dan de behoefte. Er zal dan bij de bepaling van de hoogte van de kinderalimentatie worden aangesloten bij de draagkracht in plaats van bij de behoefte van een kind.

Wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn, neem dan contact met ons op.

8. Pensioen bij scheiding

Normaal gesproken is pensioenverdeling, indien mensen in loondienst werken vrij eenvoudig. Uitgangspunt is dat pensioenen verevend worden onder de wet pensioenverevening. Dit houdt heel simplistisch gesteld in dat dat beide partijen gelijke rechten hebben op gedurende het huwelijk opgebouwde pensioenen. Partijen hoeven dit pensioen niet zelf te verdelen bij een scheiding, maar moeten zich binnen twee jaar na de echtscheiding wenden tot de pensioenuitvoerder om het pensioen te verevenen.

Wanneer een ondernemer gaat scheiden moet ook het pensioen worden verdeeld. Meestal zit het pensioen van een ondernemer in het bedrijf en is dit niet afgestort bij een verzekeraar of pensioenuitvoerder.

Volgens vaste rechtspraak mag de continuïteit van de onderneming niet in gevaar komen. Dit is dus altijd het uitgangspunt. Toch loopt de ondernemer het risico dat een deel van de pensioenreserve moet worden afgestort. Dat deel is voor de (ex-)partner en moet dus in contanten aanwezig zijn wil het kunnen worden afgestort. Danwel dient er op een andere manier aan contanten gekomen te worden om dit te realiseren.

Soms kunnen er in onderling overleg afspraken gemaakt worden over pensioenen, echter is altijd van belang dit te toetsen aan de fiscale wetgeving en de pensioenwetgeving. U kunt anders voor zeer onaangename verrassingen komen te staan. Vraag dus altijd om advies van een deskundig advocaat.

9. Wat zijn de rechten van een meewerkende partner?

Partner in dienst bij uw bedrijf

Als u gaat scheiden en uw partner werkt in de onderneming is het allereerst van belang om te bekijken of u nog met elkaar wenst te werken na de scheiding. Meestal is het overigens niet verstandig om samen te blijven werken in de onderneming. Het is dan van belang op de juiste manier de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

De meewerkende partner

De meewerkende partner, al dan niet betaald of niet, die niet mede-eigenaar is van het bedrijf kan op basis van “redelijkheid en billijkheid” bij scheiding alsnog een uitkoopbedrag ontvangen. Dit vanwege de investering die deze partner in het bedrijf gedaan heeft in tijd en of geld.

Partner die niet meewerkte in het bedrijf
Soms werkt de partner niet in het bedrijf mee. Toch kan deze recht hebben op een vergoeding van de andere partner. Dit is in het geval dat de partner aantoonbaar kan maken dat hij/zij het bedrijf mogelijk heeft gemaakt door de verzorgende rol in de thuissituatie op zich te nemen. Dan kan op basis van “redelijkheid en billijkheid” , overigens een van de meest gebruikte juridische begrippen in het burgerlijk recht, deze alsnog een vergoeding of een uitkoopbedrag bij scheiding ontvangen.

10. Huis bij scheiding


Hoe zit het met de woning bij een scheiding?
Een van de lastigste dingen om te verdelen bij een scheiding is de woning. De woning die bewoont wordt ten tijde van het huwelijk wordt ook wel de echtelijke woning genoemd.

Huurwoning bij een scheiding

Het kan zijn dat er sprake is van een huurwoning, in dat geval moet gekeken worden wie in de woning blijft wonen. Juridisch wordt niet alleen gekeken naar op wiens naam het huurcontract staat. Immers indien er sprake is van gemeenschap van goederen, is dit van ondergeschikt belang daar door het huwelijk wat van de een is van de ander is geworden.

Wie in de woning mag blijven wonen, is meestal degene die het grootste belang heeft met het wonen in de woning. Het grootste belang wordt bepaald met onder andere de volgende criteria:

 • wie is uit de woning vertrokken en wie is blijven wonen in de woning;
 • waar blijven de kinderen wonen, dit ook met het oog op de school van de kinderen;
 • wie heeft de sterkste sociale binding met de woning;

 In veel gevallen komen partijen er samen uit en blijft een van de twee in de woning wonen en vertrekt de ander uit de woning bij een scheiding. Is dit niet het geval dan dient een verzoek ingediend te worden tot toedelen van het huurrecht aan een van de partijen.

Koopwoning bij scheiding

Voorts kan er ook sprake zijn van een koopwoning. Het verdelen van een koopwoning is een van de lastigste zaken bij een echtscheiding. Dit geldt ook voor ondernemers.

In de meeste gevallen is er sprake van een hypotheek al dan niet bij een bank of bij de onderneming zelf. Deze hypotheek kan hoger zijn dan de waarde van een woning, er is dan sprake van overwaarde. De hypotheek kan ook lager zijn dan de waarde van de woning. In dat geval is er sprake van onderwaarde.

Overwaarde bij scheiding

Als er sprake is van overwaarde moet de woning verkocht worden, waarbij beide partijen na verkoop hun deel krijgen van de woning. Dat is de verkoopopbrengst minus de hypotheeksom en de kosten van de verkoop van de woning. Bij gemeenschap van goederen wordt dit gedeeld door twee.

Verdeling woning bij scheiding

Daarnaast komt het ook vaak voor dat een van de twee partners in de woning blijft wonen. Van belang is dat de andere partner niet langer verbonden blijft met de woning. Het is namelijk zo dat als er sprake is van een gezamenlijke hypotheek, danwel een huwelijk onder gemeenschap van goederen, beide partners hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de totale hypotheekschuld. Dit houdt in dat beide partners volledig kunnen worden aangesproken voor de totale schuld, zolang zij hoofdelijk aansprakelijk zijn. Dus ook dit speelt bij de echtscheiding en de onderneming.

Contact

Heeft u vragen neem contact op het een en ander te bespreken. Hierbij is het doel dat u zo goed mogelijk uitkomt.