Ontslag om dringende reden: wat is het?

Een dringende reden is een dusdanig ernstige situatie dat de verhoudingen tussen partijen niet meer hersteld kunnen worden. Om tot een geldig ontslag om dringende reden te komen dient de werkgever zich aan een aantal regels te houden. Wanneer deze niet worden nageleefd, kan de werknemer het ontslag aanvechten. In deze blog zullen wij u alles uitleggen omtrent de dringende reden en de rol hiervan voor het ontslag op staande voet. Ook gaan we in op de mogelijkheid van het aanvechten van ontslag om dringende reden.

Geregeld komen er mensen bij ons langs op kantoor die aangeven om een ‘dringende reden’ te zijn ontslagen, die uiteindelijk niet aan de eisen blijken te voldoen. Het ontslag kan dan worden aangevochten.

Dringende redenen ontslag op staande voet

Een dringende reden kan leiden tot een ontslag op staande voet. De werknemer moet in zo’n situatie iets dusdanig ernstigs hebben gedaan dat van de werkgever niet verwacht kan worden dat hij de werknemer in dienst houdt.

De omstandigheden bij dringende redenen

Het bewijs voor een dringende reden is voor een werkgever niet eenvoudig. De omstandigheden van het geval spelen een doorslaggevende rol. Hierbij kunt u denken aan:

 • De aard van de dienstbetrekking
 • De aard en ernst van hetgeen de werkgever ziet als een dringende reden
 • De duur van de dienstbetrekking
 • De manier waarop de werknemer de dienstbetrekking vervult
 • Persoonlijke omstandigheden

Er zijn nog meer omstandigheden die een rol kunnen spelen in het bepalen of er wel of geen dringende reden voor ontslag is. Indien een zaak bij de rechter komt is er dus zelden zekerheid of er een rechtsgeldig ontslag tot stand is gekomen.

Voorbeelden van dringende reden voor ontslag

Er zijn veel situaties te bedenken wanneer er sprake kan zijn van een ontslag wegens dringende redenen.

Een simpel voorbeeld van een ontslag wegens dringende redenen kan het gebruiken van geweld op de werkvloer zijn. Wanneer een werknemer een andere werknemer of werkgever met geweld te lijf gaat kan immers niet meer verwacht worden dat de werkgever deze werknemer in dienst houdt.

Andere voorbeelden waar u aan kunt denken zijn:

 • Diefstal, fraude of ander crimineel gedrag;
 • Schending van de geheimhoudingsplicht;
 • De werknemer blijkt ernstig onbekwaam om het werk uit te kunnen voeren;
 • Het weigeren van werk door de werknemer.

 

Omstandigheden van het geval bij ontslag

Echter geven bovenstaande situaties niet altijd garantie dat er daadwerkelijk sprake is van een dringende reden voor ontslag. Wat namelijk ook van groot belang is zijn de omstandigheden van het geval. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld een klein klusje zoals een prullenbak legen weigert is dit niet genoeg voor een werkgever om dit als dringende reden te zien.

Ook speelt bijvoorbeeld de lengte van het dienstverband. Iemand die al 20 jaar in dienst is en een klein foutje maakt zal minder snel ontslagen mogen worden dan iemand die er net werkt en een soortgelijke fout maakt. De omstandigheden van het geval zullen dus altijd de doorslag geven.

Direct handelen door een werkgever

Verder moet een werkgever ook direct handelen als er sprake is van een dringende reden. Hij moet direct ontslaan na de gedraging en dus niet langer wachten. Dit wordt onverwijldheid genoemd. Indien een werkgever langer wacht wordt hier niet aan voldaan. Op grond waarvan het ontslag ongedaan kan worden gemaakt.

Ontslag tijdens ziekte

In beginsel geldt er een opzegverbod wanneer de werknemer ziek is. Echter hebben we hier te maken met een uitzondering op deze hoofdregel. Een zieke werknemer mag, dus tijdens zijn periode van ziekte, ontslagen worden wegens een dringende reden.

Het maakt het wel lastiger voor de werkgever om te bewijzen dat er sprake is van een dringende reden wanneer de werknemer ziek is. Enkel het niet naleven van de ziekteverzuimvoorschriften door de werknemer is namelijk geen geldige dringende reden.

Wat bijvoorbeeld wel een dringende reden zou kunnen zijn in het geval van ziekte is het niet meewerken aan het re-integratieplan. In deze situatie kan het soms wel gezien worden als een dringende reden voor ontslag van de werknemer.

Echter spelen ook hierbij weer de omstandigheden van het geval een grote rol. Heel snel wordt een ontslag op staande voet wegens een dringende reden in het geval van een zieke werknemer dan ook niet aangenomen. Zeker ook omdat er ook andere maatregelen zijn die genomen kunnen worden.

Het ontslag aanvechten

In veel gevallen zien wij dat het toch zin heeft om een ontslag wegens dringende reden aan te vechten. Zoals eerder al vermeld moet de werkgever zich namelijk aan best wat strikte eisen houden wil er sprake zijn van een rechtsgeldig ontslag op staande voet wegens dringende reden. De werknemer doet er vaak dan ook goed aan om het ontslag aan te vechten.

Als je als werknemer namelijk het ontslag niet aanvecht, wordt ervan uitgegaan dat het ontslag terecht door de werkgever is gegeven. In dat geval zal de werknemer verwijtbaar werkeloos zijn en zal er vanuit het UWV geen recht op een uitkering komen. Daarnaast loopt de werknemer zelfs het risico om gekort te worden op een eventuele bijstandsuitkering.

Op tijd aanvechten van ontslag op staande voet

Om het ontslag aan te vechten is het wel van groot belang dat dit binnen de juiste termijn wordt gedaan. De vordering moet namelijk binnen een jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst worden ingesteld.

Indien dit aanvechten van ontslag om dringende reden niet gebeurt, is de termijn overschreden. De vordering is dan verjaard en is dan vervallen. Van groot belang dus om de termijnen in de gaten te houden. In elk geval is het zeer verstandig om zo snel mogelijk de vordering in te stellen.

De gevolgen van ontslag met dringende reden

De gevolgen van een ontslag met dringende redenen zijn zwaarder dan een normaal ontslag. Wanneer een werknemer namelijk op deze manier wordt ontslagen gaat het ontslag onmiddellijk in.

De werkgever is daarnaast geen opzegvergoeding verschuldigd aan de werknemer. Daarnaast vervallen verschillende rechten van de werknemer wanneer hij ontslagen is om dringende reden, namelijk:

 • De betaling van feestdagen die binnen 30 dagen na het ontslag vallen;
 • Betaling van het vakantiegeld;
 • Eventuele overige vergoedingen.

Daarnaast heeft de werknemer zoals eerder genoemd ook geen recht op de werkeloosheidsuitkering van het UWV. Immers is een werknemer die om dringende redenen ontslagen wordt verwijtbaar werkeloos en is het recht op een dergelijke uitkering komen te vervallen. Dit is uiteraard funest voor een werknemer. Dus is het aanvechten van ontslag om dringende reden heel belangrijk.

Neem contact met ons op!

Een ontslag wegens dringende redenen heeft voor een werknemer dus zeer grote gevolgen. Derhalve is het voor een werknemer die om dringende redenen wordt ontslagen altijd verstandig om een advocaat het dossier te laten bestuderen om te bekijken waar eventuele kansen liggen.

Heeft u vragen gekregen naar aanleiding van dit artikel of wenst u advies omtrent een ontslag om dringende redenen? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Van Wessel en wij helpen u graag verder.