De NOW-regeling  

De NOW-regeling een veel besproken regeling. Nederland wordt door de uitbraak van het coronavirus geconfronteerd met buitengewone omstandigheden. Deze treffen onze samenleving en in het bijzonder onze economie hard. De impact van het virus is enorm. Bedrijven dienen te worden gesloten, opdrachten komen te vervallen, maar de vaste kosten blijven gewoon doorlopen. Hiervoor is de NOW regeling ingesteld.

Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk banen verloren gaan en werkgevers de lonen van werknemers kunnen blijven doorbetalen, heeft het kabinet op 17 maart jl. een noodpakket bekend gemaakt.

Het noodpakket houdt in dat werkgevers die vanaf 01 maart 2020 een omzetdaling van minimaal 20% over een aaneengesloten periode van drie maanden verwachten, in aanmerking kunnen komen voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (hierna: de NOW-regeling). Indien een werkgever in aanmerking komt voor de NOW-regeling ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten.

De NOW-regeling kan bij het UWV worden aangevraagd. En zal in beginsel een subsidie betreffen voor de loonkosten in de periode van 01 maart 2020 tot 31 mei 2020. De overheid zal voor 01 juni 2020 bekend maken of de NOW-regeling met drie maanden zal worden verlengd. Deze mogelijkheid wordt door de overheid opengehouden.

De hoogte van de tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom. Hierbij zal de hoogte van het omzetverlies als uitgangspunt gelden bij het bepalen van de tegemoetkoming. Hierbij zij opgemerkt dat een tegemoetkoming van 90% pas wordt toegekend, indien er sprake is van 100% omzetdaling. Indien de omzetdaling lager is, wordt de subsidie naar rato vastgesteld.

De hoogte van de NOW-regeling wordt berekend aan de hand van de formule A x B x 3 x 1,3 x 0,9, waarbij de variabelen A en B staan voor:

  1. Het percentage van de door werkgever verwachte omzetdaling;
  2. De loonsom waarbij wordt uitgegaan van de totale loonsom van werknemers waarvoor de werkgever het loon dient uit te betalen, met dien verstande dat het in aanmerking te nemen loon per werknemer niet meer bedraagt dan € 9.538,00 bruto per maand. Vervolgens worden deze variabelen vermenigvuldigt met 3 x 1,3 x 0,9.

Welke werknemers vallen onder de NOW-regeling?

Uit de Kamerbrief Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid van minister Koolmees blijkt dat de regeling ook van toepassing is op oproepkrachten, BBL’ers en uitzendkrachten. Daarnaast is uiteraard de NOW-regeling ook van toepassing voor alle overige werknemers. 

Wat betekent de regeling voor ontslagaanvragen?


Aangezien het uitgangspunt van de NOW-regeling is om zoveel mogelijk ontslagen te voorkomen, wordt bij de aanvraag aan werkgevers de verplichting opgelegd om geen opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor de werknemers gedurende het tijdvak waarover de subsidie vanuit de NOW-regeling wordt ontvangen.

Indien door de werkgever toch een ontslagaanvraag bij de kantonrechter wordt ingediend door een arbeidsadvocaat en deze aanvraag niet of niet tijdig wordt ingetrokken, wordt bij de vaststelling van de tegemoetkoming een correctie toegepast waardoor de hoogte van de tegemoetkoming wordt verlaagd. Mocht u als werkgever nog vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande of juridische bijstand wensen inzake de aanvraag van de NOW-regeling, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.